تبلیغات
سوپراستارهای بالیوود

سونام کاپور و شاهد کاپور
                
54002082369670357050.jpg93210382381542291219.jpg35750544959523119485.jpg
پریتی زینتا و سلمان خان
               26601484710789102023.jpg35680714859526020981.jpg95826770130577229865.jpg     
        88376695262748681506.jpg25331461570682409932.jpg16744036168322659989.jpg    
                                                 64932786177165698905.jpg
کاترینا کیف و ایمران خان
              
84993355360446502495.jpg71015374715057462947.jpg65284861028916595413.jpg
                  98759877565667017876.jpg70865150537149074119.jpg79376037112196799899.jpg
             04097374060989626705.jpg29662870310759509645.jpg76564305928580334883.jpg
                             30729456545539593106.jpg67447470926831187173.jpg31278789475679297062.jpg
                              31763876439832160995.jpg55281767639584045769.jpg
کاترینا کیف و ایمران خان در موزیک لانچ مره برادرکی دلهن 2011
                
41326707647459420735.jpg16840399598108718012.jpg16813674165498150127.jpg
                            06424494837339458652.jpg48355792361795545383.jpg81233323963912880738.jpg
       60722690711006370003.jpg25441162986163364200.jpg61446883656274261829.jpg
                            10256664839679996026.jpg78268251050157310242.jpg98376452471519249316.jpg
                                                23793722989014732160.jpg
کاترینا کیف و ایمران خان و علی ظفر در جاست دنس 2011
                       
86274994301877121621.jpg97356254030938351747.jpg
کاترینا کیف و ایمران خان و علی ظفر در ایکس فاکتور ایندیا 2011
                                       61514353238418310891.jpg38688523284872183162.jpg
پریانکا چوپرا و رانبیر کاپور در اولین مصاحبه برفی 2012
        99648416275552794961.jpg91590370354477511864.jpg36389294271974730032.jpg
درمندرا و سلمان خان
                     19003534443933980916.jpg56398006756716868140.jpg60077377408895107847.jpg
                    67276619273422086418.jpg53489768227050566662.jpg09884041518732004351.jpg
فشن شو لکمه 2011
کاجول و مادرش تانوجا - کاترینا ایمران دیپیکا - ایشا دئول و مادرش هما مالینی - کاترینا و کاران جوهر- سن تماشاگران - سری دیوی و همسرش بانی کاپور
                 72379210606128282706.jpg36204342104728232528.jpg55568657372946266616.jpg
                   61847143626060034204.jpg42658990726575716585.jpg08662337317063037750.jpg 
فرست لوک اگنیپاس با حضور پریانکا و ریتیک - پریانکا  ریتیک  سانجی دات ریشی کاپور
                               77793905367979034648.jpg65139089588108795361.jpg

نخستین مصاحبه مطبوعاتی زندگی نامیلگی دوبارا 2011
   
64187254062498562775.jpg56425829460278023045.jpg76116198143874451593.jpg 
کاترینا کیف و ریتیک روشن در نخستین مصاحبه مطبوعاتی زندگی نامیلگی دوبارا
                
32708878113895045042.jpg68272081510496409931.jpg08014516056166918172.jpg
پریانکا چوپرا، بابی دئول و درمندرا در افتتاحیه آیفا 2011
                         
33727521168067941854.jpg
شرادا کاپور و پراتیک بابار
               
88773614414277793074.jpg93602484584309117382.jpg
کاترینا کیف و ریتیک روشن
          
88098654770270408355.jpg01703807084552290879.jpg03997924761185145626.jpg
کاترینا کیف و ریتیک روشن در کنسرت آهنگهای زندگی نامیلگی دوبارا 2011
                                      62366441336921603390.jpg77087755702442149609.jpg
پریانکا چوپرا و شاهرخ خان در برنامه ای تلویزیونی
   
74137685730791859175.jpg59925733594682048523.jpg76965327608600483326.jpg
                                      33554692142685349842.jpg20522269291283749490.jpg
آمیتاب و آبیشک باچان در افتتاحیه بودا هوگا ترا باب 2011
             
37294619286732378983.jpg40190591651834386020.jpg34598644369254974772.jpg
آنوشکا شرما و ایمران خان
                
90674678614007170584.jpg10971918036404445016.jpg59551514161447804882.jpg
                                                     59763036515675044813.jpg
پریتی زینتا و آبیشک باچان در برنامه رکوردهای گینس 2011
        
41791378233765118270.jpg28923381292680355200.jpg32124296689373594591.jpg
کنسرت آهنگهای زندگی نامیلگی دوبارا 2011 با حضور و اجرای بازیگران فیلم
                                                        51494704311624113816.jpg
پریانکا چوپرا و رانبیر کاپور
        
66192921805892706704.jpg89699430858542516133.jpg41727594989438338558.jpg  
                    
63914327857773585505.jpg82590320779219718521.jpg

موزیک لانچ Ready 2011

                             99303810034915098180.jpg

آسین و سلمان

                  16935574213668175321.jpg62592942952425562315.jpg53838405395489593865.jpg     

آسین زرینه خان سلمان   

                          38141477760657438491.jpg

آسین و زرینه خان

                                                78400052809675563930.jpg

پریتی زینتا و سلمان خان در برنامه رکورد های گینس 2011

           91424363209637125322.jpg36858280620729695549.jpg07042898499008330285.jpg

         69967947836704452035.jpg98172700139075426274.jpg51106481192910275437.jpg

      20495462479976249313.jpg93602242055544933222.jpg44781118603655711010.jpg       

جشنواره داداصاحب پالکی آکادمی 2011
پریانکا و درمندرا - آنوشکا و رانویر
                  
83332221726111720313.jpg23859344237555282681.jpg

آیشواریا رای و شاهرخ خان در جشنواره اِف آی سی سی آی 2011

                   95601146209539040395.jpg43523167743646248113.jpg

افتتاحیه چلو دیللی 2011

                             19718607759688773507.jpg

دیا میرزا و زاید خان

                                51338115939661222434.jpg

عکسهای دو نفره از امیرخان وهمسرش(کیرن رائو)، فردین خان و همسرش(مالایکا خان)، آنوشکا و ایمران، آمریتا رائو و توشار، سوناکشی و ریتیک

                        95281864854051979864.jpg57093532260089850118.jpg14085333779662911223.jpg

                                        08722419568702158720.jpg33376980467597514992.jpg


آنوشکا و شاهد در جشنواره کاسموپلیشن 2011
                                     
59910112856100333768.jpg

افتتاحیه گیم 2011

                             fmhqc9n6rz3cyxnxcm4f.jpg

افتتاحیه متشکرم 2011

                             8itv8ce4ph3wxhawaela.jpg


فشن شو لکمه 2011

با حضور کارینا، آمریتا آرورا، سمیرا ردی، سوفیا چودری، سوشما ردی

                            fk6h7vsu06k2367vk4r.jpg

آمیتاب، آیشواریا و آبیشک در جشن پیروزی کریکت هند

                            s0kpq7zdkdjzs1f3q07.jpg

عسکهای دونفره از ریتیک و سوزان،آمریتا و توشار، کاترینا و سلمان، لارا و وینی

                              n7fnobmnoe8tlk1dwdnj.jpg

                 td0w4h3i4szxmls7eb24.jpgy9u3pm3r19qmzm7kiwt.jpgbjewki5stx3g98znvay.jpg


پریانکا و شاهرخ در زور کا زاتکا
                    
18026676471895958576.jpg46984004542474695166.jpg
                                93640415588915916266.jpg86712022316442909602.jpg91885029678683824161.jpg
                                   49663996074041278105.jpg22946614633175790325.jpg58330251498835817896.jpg
آنوشکا و آکشی در برنامه های تلویزیونی
       
69162126584131953215.jpg82030438960047785070.jpg44059515373844659232.jpg
                                 1ufvp4c1k1ve3x24fe3z.jpg89821214735175947615.jpg59906077392274265648.jpg
جشن ازدواج ایمران خان و آوانتیکا مالیک
امیرخان آکشی ریتیک گوویندا - سلمان دیلیپ کومار امیرخان - سلمان آکشی امیر- پریانکا امیر- پریتی کارینا مانیش
     
69819873449754103376.jpg79787626931317552206.jpg23018829611593000247.jpg
                                              28313057199879255238.jpg36746120307634589701.jpg
کاترینا کیف و آکشی کومار در مجله فیلم فیر
             
25340349114625733702.jpg73748998619400322340.jpg37024752825655187436.jpg
سونیل شتی و همسرش در جشن ازدواج ایمران خان - در جشنواره استارداست 2011
                                       86790577963257822602.jpg92902994782397593963.jpg
پروژه سوزان خان با حضور بالیوودیها
امیرخان، شاهد، فردین، گوری و کاران، کاترینا، سونالی و همسرش، پریتی
  
87620514925511767820.jpg77636678182996909172.jpg38614270498954887324.jpg
                         62939948055762147785.jpg27470857366883449476.jpg17151072116628319838.jpg
                                             19917958043051489064.jpg
کاور فیلم فیر در مارس 2011

                                vchm7wy1fu5qbakqoq4b.jpg

جنلیا و شاهد، پریانکا و شاهد، کارینا و سلمان، کارینا و کاران، کارینا و توشار، کاترینا و کاران، دیا و زاید، گوویندا و نارمادا، کنگانا و آر.مادوان، پریانکا و ویشال

             8zrl52juznpc567fbvh.jpg7pl9ul5pfr2m3nzc5y7.jpgll5gxc6jibg0dccxtd6w.jpg

         9d489pe53ghvkcpqhk5.jpgncqboddzct491z119l0x.jpgwgyn724vv5bup382dsit.jpg

              epqemfy8ppwnk0e0nxw1.jpgc3b8jicnxo4bb3apfpc0.jpgwjr0eu752k0ble28yjbp.jpgvc2kdlt5j51t400rar8n.jpg
بیگ بوس 4
           
5vkvqek9u8dhdls8pf1t.jpgcjm6lss14clo58qgb0u2.jpg
سلمان و رانی
                   
33604961775709236218.jpg30970937845521093846.jpg
سلمان رانی ویدیا
           03678087489776128996.jpg17591518124785441904.jpg10781424577912057751.jpg       
                                                     69321922219027798443.jpg
کاترینا و سلمان
         71793163710887747994.jpg49627808221242959423.jpg05112096138801783491.jpg 
                               24445680322618570190.jpg79188082657682690037.jpg
کاترینا و فرح خان
                                                            33351781828084932009.jpg
کنسرت فرند شیپ 2011
شاهرخ - پریانکا - شاهد - مالایکا آرورا- آنیل کاپور
                            
ep008z86b7ntmdfrieqt.jpg
شاهرخ و پریانکا
              08269800460504666015.jpg28443264323273622569.jpg50544950946874558049.jpg
             88517975639381856694.jpg19454327254709925476.jpg59335825199133912201.jpg
                                            64168318874463639792.jpg45453315979265519195.jpg
پریانکا و شاهد
                                     29548751875092099715.jpg22884011972805076555.jpg
رانی موکرجی و ویدیا بالان
               
l4ockqnn9fb7bun7flpl.jpg43296505651888906269.jpg93712911596261942982.jpg  
       
07896470466060770735.jpg70013930428193078135.jpg25760784015439063315.jpg     
                                    
34770064582591151452.jpg    
جشنواره فیلم فیر 2011
مادوری و پریانکا - رکا و کاجول- جنلیا و سوناکشی- پریتی و سوناکشی
                     
60050405895546510627.jpg35913127271420259842.jpg40907652260687042629.jpg
                                                       54421684588336865392.jpg
جشنواره استاراسکرین 2011
آنوشکا و شاهد- شاهرخ و شاهد- شاهرخ شاهد هما - شاهرخ شاهد رانویر- شاهرخ شاهد رکا- هما و ویدیا- شاهرخ وکاران- ویدیا و دیا
        
22287836783942313168.jpg20716074826087622228.jpg22159495283511391179.jpg
              95642479618531671027.jpg69603958716352237628.jpg91786255084406400101.jpg
                       93876616027878554541.jpg66951089419231629478.jpg33142273504472480931.jpg
جشنواره آپسارا آواردز 2011
آیشواریا و آمیتاب- پریانکا و شاهرخ- پریانکا ویدیا رانویر- آنوشکا و آکشی
                  
47087654277727255544.jpg76825479215510833077.jpg48872777797991362203.jpg
                                       80217711484872923781.jpg44534774933162288246.jpg48988647772103685856.jpg
                         46054581716052922318.jpg82841151043785034159.jpg75182387094324203221.jpg
افتتاحیه جشنواره فیلم فیر 2011
                                                   l0edg0wmrnc2lrxbi0cm.jpg
افتتاحیه دیل توهه باچاهه جی 2011
                                                   lbd8wk8ki0mof9mbacxi.jpg
یازدهمین سالگرد ازدواج ریتیک روشن و سوزان خان بهمراه شاهرخ و گوری و پریتی
                                                   mi3lovl7b9r9ixyoh39n.jpg
کارینا سیف و کاران در کافه ویت کاران
                                                   xwneputic10lv915b5re.jpg
پریتی زینتا و آنیل کاپور در افتتاحیه آیفا 2011
                              
3ktgvacojbs7e8dv78.jpg
رانی و امیرخان - تونیکل و آکشی- دیپیکا و سیف - پریانکا و ویدیا - سونام و ایمران - آنوشکا وآکشی- پریتی مالایکا نها - شیلپا و شامیتا     

                59y93icmuzph9pqiisl.jpgl9x17aac8htmd6a0lweb.jpgchhg5mwjyb44gap6ydbu.jpgyrtvmlvy6tjybzrolw3c.jpg                        

           vyl0ppkr68kxy2i0vpu.jpg6sqkjp9mo56b2oyv7p6.jpgxkb8ubx39umts8do49io.jpg

                                    76ui3vuudh0stn7hv6c.jpgbanner

موضوعات
درباره ما


ایجاد کننده وبلاگ : رویا

این صفحه را به اشتراک بگذارید

آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

نویسندگان
صفحات جانبی
banner 200x600
لینکدونی
آخرین مطالب
» خداحافظی با میهن بلاگ ( جمعه 19 خرداد 1391 )
» آپ آذر دی بهمن 90 ( دوشنبه 10 بهمن 1390 )
» آپ آبان ماه 90 ( سه شنبه 10 آبان 1390 )
» آپ مهرماه 90 ( یکشنبه 10 مهر 1390 )
» آپ شهریور 90 ( شنبه 12 شهریور 1390 )
» آپ مرداد 90 ( پنجشنبه 13 مرداد 1390 )
» آپ تیر 90 ( شنبه 4 تیر 1390 )
» آپ خرداد 90 ( سه شنبه 10 خرداد 1390 )
» آپ اردیبهشت 90 ( پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390 )
» آپ فروردین 90 ( دوشنبه 22 فروردین 1390 )
» آپ اسفند 89 ( دوشنبه 16 اسفند 1389 )
» آپ بهمن 89 ( دوشنبه 11 بهمن 1389 )
کلمات کلیدی